CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 

1. Przedszkole realizuje cele określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności w załączniku do podstawy programowej, są to m.in.

 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
 • budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co dobre a co złe,
 • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodniejszego znoszenia stresu i porażek,
 • rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, niezbędnych w poprawnych relacjach z dziećmi dorosłymi,
 • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym,
 • wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, plastykę oraz małe formy teatralne,
 • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej: do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej,
 • troska o zdrowie dzieci, ich rozwój fizyczny oraz sprawność fizyczną,
 • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w kształceniu w szkole.
 • podtrzymywanie u dzieci tożsamości narodowej etnicznej, językowej i religijnej

2. Przedszkole realizuje zadania wynikające z ustawy, a także z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a w szczególności:

 • udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • rozpoznaje potencjalne możliwości oraz indywidualne potrzeby dzieci i umożliwia ich zaspokajanie,
 • sprawuje opiekę nad dziećmi w czasie ich pobytu w przedszkolu,
 • współdziała z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
 • współdziała, wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole, rozpoznaje możliwości rozwojowe dzieci, a w razie potrzeby umożliwia podjecie wczesnej interwencji specjalistycznej.
 • organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności, po przedłożeniu orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej określającego poziom ich rozwoju psychofizycznego.
 • organizuje zajęcia dodatkowe z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.
InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 134

Udostępniono dnia: 15.03.2016 11:28

Dokument wprowadził:
Administrator

Dokument opublikował:
Administrator

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:
 • 14.04.2016, Danuta Grzebyk: Edycja zakładki Zakres dzialania
 • 14.04.2016, Danuta Grzebyk: Edycja zakładki Zakres dzialania