ORGANY PRZEDSZKOLA 

1. Organami przedszkola są: 
1) Dyrektor Przedszkola
2) Rada Pedagogiczna zwana dalej Radą Pedagogiczną
3) Rada Rodziców zwana dalej Radą Rodziców

 

Dyrektor przedszkola

Do obowiązków dyrektora należy w szczególności: 
1) kierowanie działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz, 
2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego, 
3) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących, 
4) przedstawianie Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym ogólnych wniosków wynikających ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informowanie o działalności przedszkola, 
5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym placówki i ponoszenie odpowiedzialności za ich racjonalne wykorzystanie, 
6) wykonywanie zadań wynikających z przepisów szczegółowych, między innymi organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola, 
7) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom, nauczycielom i pozostałym pracownikom w czasie zajęć organizowanych przez placówkę, 
2. Dyrektor Przedszkola  jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, decyduje w sprawach: 
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola, 
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom placówki, 
3) występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola. 
3. Zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i ppoż. 
4. Podejmuje decyzje o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z listy wychowanków przedszkola w trakcie roku szkolnego. 
5. Powiadamia dyrektora szkoły, w obwodzie której mieszka dziecko o spełnianiu przez nie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego. 
6. Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk szkolnych. 
7. Dyrektor Przedszkola  w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z związkami zawodowymi, organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny. 

 

Rada pedagogiczna

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Przedszkola, w jej skład wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Przedszkola.  Rada Pedagogiczna posiada kompetencje: 

 • stanowiące, 
 • opiniodawcze, 
 • wnioskodawcze, 

2. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

 • opracowywanie i zatwierdzanie koncepcji pracy przedszkola, projektów ewaluacyjnych oraz wspólnie z Radą Rodziców programów: wychowawczego i profilaktycznego, 
 • przygotowywanie projektu statutu przedszkola oraz jego zmian, 
 • podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu po zaopiniowaniu ich przez Radę Rodziców, 
 • podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy dzieci uczęszczających do przedszkola /nie dotyczy dziecka realizującego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego/, 
 • przyjęcie przedszkolnego zestawu programów wychowania przedszkolnego, 
 • ustalenie organizacji i doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola, 
 • uchwalanie regulaminów przedszkola o charakterze wewnętrznym. 

3. Do kompetencji opiniodawczych Rady Pedagogicznej należy: 

 • opiniowanie organizacji pracy przedszkola, w tym tygodniowej siatki godzin pracy nauczyciela, 
 • opiniowanie projektu planu finansowego placówki, 
 • opiniowanie kandydatur nauczycieli do przyznania odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 
 • opiniowanie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przedstawionych przez dyrektora, 
 • wydawanie opinii w przypadku powierzenia funkcji dyrektora na następną kadencję przez organ prowadzący, 
 • wydawanie opinii o pracy dyrektora w celu dokonania oceny pracy zawodowej, 
 • wybór przedstawiciela Rady Pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy, 
 • zgłaszanie i opiniowanie kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych. 

4. Do kompetencji wnioskodawczych Rady Pedagogicznej należy: 

 • Występowanie z wnioskiem organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora przedszkola lub innej osoby pełniącej stanowisko kierownicze w przedszkolu, 
 • Wyznaczenie swoich przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola. 
 • Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie /semestrze/, po zakończeniu rocznych zajęć wychowawczo-dydaktycznych oraz w miarę bieżących potrzeb. 
 • Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora Przedszkola, organu prowadzącego Przedszkole albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 
 • Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzeń Rady Pedagogicznej. Informacje bezpośrednio dotyczące dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom /prawnym opiekunom/ dziecka. 

 

Rada rodziców

1. W Przedszkolu działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców /opiekunów prawnych/ w tym dzieci uczęszczających do przedszkola. Rada Rodziców może występować do dyrektora Przedszkola i innych organów placówki, organu prowadzącego przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach placówki. 
2. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

 • uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: 
  • programu wychowawczego przedszkola obejmującego treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do dzieci, a realizowanego przez nauczycieli przedszkola, 
  • programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych dzieci oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do dzieci, nauczycieli i rodziców, 
 • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora Przedszkola
 • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania placówki. 

3. W celu wspierania działalności statutowej placówki, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określają inne przepisy. 

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 314

Udostępniono dnia: 15.03.2016 11:28

Dokument wprowadził:
Administrator

Dokument opublikował:
Administrator

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:
 • 14.04.2016, Danuta Grzebyk: Edycja zakładki Struktura organizacyjna
 • 14.04.2016, Danuta Grzebyk: Dodanie załącznika Regulamin organizacyjny Przedszkola w Trzebownisku
 • 14.04.2016, Danuta Grzebyk: Edycja zakładki Struktura organizacyjna
 • 14.04.2016, Danuta Grzebyk: Edycja zakładki Struktura organizacyjna
 • 14.04.2016, Danuta Grzebyk: Edycja zakładki Struktura organizacyjna